Czytelnia akt

Czytelnia akt jest częścią Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wieluniu i obsługuje interesantów:

I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, IV Wydziału Pracy (w tym pełnomocników zawodowych) w zakresie udostępnienia akt spraw. Przeglądanie akt spraw sądowych stanowi również zapoznawanie się z elektronicznym zapisem rozprawy – z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku tzw. e-protokołem, przez strony i osoby uprawnione.

Czytelnia akt jest czynna w godzinach przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów, tj.
 • w poniedziałki w godzinach  8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem przerwy w pracy w godzinach 11:00 - 11:15,
 • od wtorku do piątku w godzinach  8:00 - 15:00, z zastrzeżeniem przerwy w pracy w godzinach  11:00 - 11:15,

Przy czym ostatnie akta udostępniane są na 30 min. przed zakończeniem pracy BOI.

W celu zamówienia akt do przeglądania należy zgłosić taką potrzebę:
 • telefonicznie lub e-mailowo w sekretariatach właściwych Wydziałów 
 • bądź osobiście przy stanowisku obsługi w BOI.
Zamawiając akta należy podać:
 • sygnaturę akt sprawy,
 • oznaczenie stron postępowania i nazwę wydziału,
 • dane i uprawnienia osoby zamawiającej,
 • w przypadku sprawy wielotomowej numery tomów,
 • dane kontaktowe – na potrzeby przekazania informacji zwrotnej w sprawie zamawianych akt (nr telefonu, e-mail),
 • ewentualną potrzebę zapoznania się z zapisem z elektronicznym rozprawy – z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku tzw. e-protokołem.

Akta mogą być udostępnione do przeglądania, po uprzednim sprawdzeniu przez pracownika czytelni tożsamości osoby, która zgłasza się do czytelni.

Osoby oczekujące na akta przebywają poza pomieszczeniem czytelni akt, a przed skorzystaniem z czytelni akt mają obowiązek pozostawić okrycia wierzchnie w szatni.

Zasady korzystania z czytelni akt

W czytelni akt obowiązują następujące zasady:

 1. Interesanci (w tym pełnomocnicy zawodowi) zgłaszający się do czytelni przyjmowani są w porządku wynikającym z kolejności zgłoszenia się do BOI, przy czym obowiązuje zasada odrębnej kolejki dla interesantów pionu karnego i odrębnej kolejki dla interesantów pionu cywilnego.
 2. Interesanci czytający akta zobowiązani są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom.
 3. Na terenie czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, spożywania posiłków i napojów.
 4. Zabrania się wynoszenia akt przez interesantów poza czytelnię akt.
 5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek czynności w stosunku do akt sądowych poza ich przeglądaniem, a w szczególności ich niszczenia, uszkadzania, czynienia w nich adnotacji (podkreśleń, zakreśleń).
 6. Osoby, którym zostały udostępnione akta sądowe, mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt. Wszelkie zauważone uszkodzenia winny być niezwłocznie zgłoszone pracownikowi BOI.
 7. Przeglądanie akt odbywa się pod nadzorem pracownika Biura Obsługi Interesanta i kamer monitoringu Sądu, może odbywać się także przy fizycznej obecności pracownika Biura Obsługi Interesanta lub pracownika ochrony Sądu.
 8. Interesanci wnoszący do czytelni akt bagaże zobowiązani są ustawić je w miejscu wskazanym przez pracownika BOI i stosować się do udzielanych przez pracownika BOI wskazówek porządkowych.
 9. W pozostałym zakresie obowiązują zasady określone w regulaminie BOI.
 10. Osoba korzystająca z czytelni akt, która nie będzie stosowała się do przepisów regulaminu może być pozbawiona prawa do korzystania z czytelni akt.
 11. Zabronione jest samodzielne wykonywanie kopii lub fotokopii z akt sprawy bez uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody.
 12. W przypadku złożenia wniosku o udostępnienie akt sprawy do wglądu, akta przekazane będą interesantom do czytelni bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w trzecim dniu roboczym, pod warunkiem ich aktualnej dostępności we właściwym wydziale. Akta spraw, których udostępnienie nie jest możliwe trzeciego dnia roboczego udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika Biura z Kierownikiem właściwego Wydziału, bądź osobą do tego upoważnioną. Interesant informowany jest o przybliżonym czasie oczekiwania  na akta. Po uzyskaniu akt pracownik Biura niezwłocznie informuje interesanta o dostępności akt osobiście, na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.
 13. Prawo wglądu w akta sprawy przysługuje: stronom, przedstawicielom ustawowym stron, pełnomocnikom procesowym, organizacjom pozarządowym, inspektorom pracy, powiatowemu rzecznikowi konsumentów, oskarżycielom posiłkowym, oskarżonym, obrońcom, prokuratorom, uczestnikom postępowania egzekucyjnego oraz za zezwoleniem przewodniczącego właściwego wydziału  - osobom uprawnionym, o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, czyli każdemu kto potrzebę przejrzenia akt dostatecznie usprawiedliwi, a w przypadku akt karnych za zezwoleniem Prezesa lub Wiceprezesa Sądu.
 14. Akta przekazywane są do czytelni po stwierdzeniu przez Kierownika właściwego sekretariatu wydziału lub osobę do tego upoważnioną czy osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i czy akta mogą być udostępnione interesantowi. Po weryfikacji danych interesanta Kierownik sekretariatu lub osoba do tego upoważniona wydaje akta - zszyte i ponumerowane - do Biura Obsługi Interesanta, co jest równoznaczne z udostępnieniem akt interesantowi do wglądu.
 15. W przypadku braku wolnych stanowisk czytelni akt w BOI, uprawnione osoby, zgłaszające wniosek o udostępnienie akt, obsługiwane są w Sekretariacie właściwego Wydziału, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym przez pracownika BOI takiej możliwości.
 16. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia interesanta do wglądu do akt Kierownik sekretariatu wydziału nie przekazuje akt do Biura Obsługi Interesanta i zawiadamia o tym pracownika Biura, który informuje interesanta o konieczności uzyskania zgody Przewodniczącego Wydziału (sprawy cywilne i rodzinne), albo Prezesa lub Wiceprezesa Sądu (sprawy karne) na wgląd do przedmiotowych akt.
 17. Wykonywanie fotokopii z akt możliwe jest po złożeniu wniosku, bez dodatkowej opłaty, z wykorzystaniem własnego sprzętu, pod nadzorem pracownika BOI, wyłącznie po uzyskaniu odpowiedniej zgody.
 18. Jeżeli wnioskodawca nie zgłosi się w uzgodnionym wcześniej terminie, akta zostaną zwrócone do sekretariatu w następnym dniu roboczym, a zainteresowany winien zgłosić ponownie wniosek.
 19. Każdorazowo akta spraw sądowych zwracane są do właściwego sekretariatu wydziału. Akta nie mogą pozostawać w czytelni akt.
 20. Akta spraw nie będą udostępniane w dniach, w których wyznaczone są czynności procesowe, w szczególności rozprawa lub posiedzenie oraz z innych ważnych przyczyn.
 21. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba. Mogą jednak zapoznawać się jednorazowo tylko z jednymi aktami z jednego wydziału. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas przeglądane, wówczas mogą zostać mu wydane kolejne akta.
 22. Kserokopie lub fotokopie z akt sądowych są wykonywane po złożeniu pisemnego wniosku przez osobę uprawnioną. Kserokopie dokumentów z akt wykonuje właściwy wydział i przekazuje do BOI w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 23. W przypadku konieczności sporządzenia większej ilości kopii (powyżej 50 stron) wniosek zostaje zrealizowany w terminie ustalonym z pracownikiem sekretariatu danego wydziału.
Czytelnia protokołu elektronicznego
 1. W przypadku wniosku o zapoznanie się z materiałem dowodowym znajdującym się na nośnikach danych, znajdujących się w aktach sprawy, konieczne jest uprzednie sporządzenie kopii zapisu przez Administratora Systemów Informatycznych, której zawartość zostaje skasowana po zapoznaniu się wnioskodawcy z tym materiałem.
 2. Osoba zapoznająca się z zapisem dźwięku, albo obrazu i dźwięku nie ma prawa do samodzielnej rejestracji tego zapisu w jakiejkolwiek formie.
 3. Stanowisko w czytelni protokołu elektronicznego jest udostępniane interesantom po okazaniu dowodu osobistego.
 4. Pracownik Biura zleca informatykowi wykonanie kopii zawartości nośnika dołączonego do akt sprawy niezwłocznie po złożeniu wniosku przez zainteresowanego.
 5. Przy odsłuchiwaniu e-protokołu dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko poprzez podłączone do komputera słuchawki.
 6. Osoba zapoznająca się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku nie ma prawa do samodzielnej rejestracji tego zapisu w jakiejkolwiek formie.
 7. Transkrypcja e-protokołu nie stanowi protokołu elektronicznego, ale stanowi część akt sądowych.

Rejestr zmian dla: Czytelnia akt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Edyta Szczepaniak
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
zmiany dotyczące rozszerzenia zadań BOI