Dostęp do informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm., dalej: udip).

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych, w szczególności związanych z działalnością Sądu Rejonowego w Wieluniu.

Dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu, jednakże podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej oraz tajemnice przedsiębiorcy (art. 5 udip). Przepisy udip nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi, pod warunkiem że nie ograniczają obowiązków przekazywania informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej.

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego, za wyjątkiem informacji publicznej przetworzonej. Uzyskanie dostępu do informacji publicznej przetworzonej może się wiązać z koniecznością wykazania istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie istotnego interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 udip).

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 udip.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Sąd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W związku z tym Sąd powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Sądu Rejonowego w Wieluniu www.wielun.sr.gov.pl lub w centralnym repozytorium udostępniana jest przez Sąd w następujący sposób:

  • na pisemny wniosek skierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu:
  • w formie ustnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie informacji niedostępnych w BIP, należy wskazać sposób, w jaki żądana informacja ma zostać udzielona.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi zawierać:

  • treść żądania, pozwalającą na ustalenie, jakiej informacji wnioskodawca sią domaga,
  • wskazanie kontaktu do wnioskodawcy, umożliwiającego organowi przedstawienie wnioskodawcy reakcji na jego wniosek (np. adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej),
  • sposób i formę udostepnienia informacji publicznej.

Powyższe kryteria, co do zasady wiążą organ, z zastrzeżeniem art. 14 udip.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (PLIK DOCX, 17,1 KB)

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje zgodnie z art. 13 ust. 1 udip bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w art. 13 ust. 1 udip, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Sąd Rejonowy w Wieluniu powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Magdalena Kościarz
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-08-25
Publikacja w dniu:
2017-08-25
Opis zmiany:
b/d