Mediacje

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.
 
Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osiągnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Korzyści wynikające z mediacji:

  • szansa na wypracowanie akceptowalnego dla obu stron porozumienia,
  • szansa na szybkie rozwiązanie sporu i zakończenie postępowania sądowego,
  • szansa na zmniejszenie kosztów procesu,
  • szansa na obniżenie poziomu negatywnych emocji oraz zrozumienie potrzeb własnych i potrzeb drugiej strony.

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

Akty prawne dotyczące mediacji 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.).

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591 ze zm.).

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).
 
Więcej informacji na temat mediacji na stronie Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Listy i wykazy mediatorów

Wzór wniosku o przeprowadzenie mediacji 

W Sądzie Rejonowym w Wieluniu osobą wyznaczoną do udzielania informacji o mediacjach i mediatorach jest Pani Ewelina Jaskólska – referendarz sądowy – tel. 34 347 32 04, e-mail: ewelina.jaskolska@wielun.sr.gov.pl 
 
Koordynatorem do spraw mediacji powołanym w Sądzie Okręgowym w Sieradzu jest Pan SSO Przemysław Majkowski, e-mail: p.majkowski@sieradz.so.gov.pl

Informacje dla mediatorów

Kwestie dotyczące stałych mediatorów określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 2016 r., poz. 122). 

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

  1. Spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.);
  2. Ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
  3. Ukończyła 26 lat;
  4. Zna język polski;
  5. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  6. Została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Formularz wniosku o wpis na listę mediatorów

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
zmieniono numer telefonu