Opłaty sądowe

Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu - konta bankowe 
  • w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017r: www.oplaty.ms.gov.pl 
  • w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości.

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Znaki opłaty sądowej w można nabyć:

  • w kasie znajdującej się na parterze w holu głównym budynku Sądu w Wieluniu,
  • w kasie znajdującej się na parterze w budynku Sądu mieszczącym Zamiejscowe Wydziały z siedzibą w Pajęcznie.

Znaki opłaty sądowej w formie tzw. e-znaków można nabyć za pośrednictwem strony internetowej www.oplaty.ms.gov.pl

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków.  Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany), bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Interesant może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

  • Interesant nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.
  • Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.
  • Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Interesant dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.


Informacje na temat opłat sądowych w postępowaniach cywilnych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe