Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Wieluniu

Magdalena Kościarz

telefon: 43 84 20 160
e-mail: prezes@wielun.sr.gov.pl 

Prezes Sądu Rejonowego w Wieluniu:

1. Kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, za wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: 

a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.), tj. zapewnia właściwy tok wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związany z wykonywaniem przez sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 w/w ustawy,

b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów sądu,

c) powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2. Dokonuje analizy orzecznictwa w sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
3. Pełni inne czynności przewidziane w ustawie dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 ze zm.) oraz przepisach odrębnych.

Sądem Rejonowym w Wieluniu kieruje Prezes Sądu we współdziałaniu w czynnościach nadzorczych z Wiceprezesem Sądu oraz Dyrektorem Sądu.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wieluniu zastępuje Prezesa Sądu Rejonowego w Wieluniu podczas jego nieobecności.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wieluniu

Justyna Tęcza

telefon: 43 84 20 151
e-mail: wiceprezes@wielun.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu