Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Rejonowym w Wieluniu prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r. poz..22 ze zm.).  Urządzenia te służą do rejestrowania czynności Sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych, stanowią podstawę oznaczenia i układu akt.  

W Sądzie Rejonowym w Wieluniu prowadzi się następujące repertoria:  

 • w Wydziałach Cywilnych: C, C-GG, Ns, Nc, Co,
 • w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich: Nkd, Nsm, RC, RNs, RCo, RNc,
 • w Wydziałach Karnych: K, W,
 • w Wydziale Pracy: P, Po, Np,
 • w Wydziałach Ksiąg Wieczystych: Kw, Zd, Ar.

Sprawy niepodlegające wpisaniu do repertorium rejestruje się w wykazach:

 • Cps dla spraw cywilnej pomocy sądowej,
 • RCps dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz sprawach nieletnich,
 • N przeznaczony do ewidencji przekazanych przez notariuszy protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu, oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku itp.,
 • Med – wykaz mediacji,
 • WSC dla skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • Alk, Nmo, Nw, Opm, Op – w sprawach rodzinnych i nieletnich,
 • Ko, Kp, Kop,Wp, Wpkz, Śr. zab., Wzaw,  Wo, NF, D, Wu, Ar  – w sprawach karnych,
 • wykaz osób, na które nałożony został obowiązek wyjawienia majątku i złożenia przyrzeczenia,
 • wykaz OZ z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego.

W postępowaniu wykonawczym określone czynności Sądu ewidencjonowane są na kartach zakładanych dla poszczególnych osób. Zbiory założonych kart jednego wzoru stanowią kartoteki.

Dodatkowo kierownicy wydziałów prowadzą zbiory wokand oraz księgi pomocnicze, takie jak:

 • kontrolka Wab (do rejestrowania spraw, w których sąd dopuścił dowód z opinii biegłego, oraz sprawy kierowane do tłumacza w celu wykonania tłumaczenia),
 • kontrolka wysłanych akt,
 • kontrolka terminowego sporządzenia uzasadnień orzeczeń i załatwienia środków odwoławczych,
 • kontrolka zatrzymanych praw jazdy,
 • kontrolka nałożonych kar porządkowych,
 • kontrolka przyznanych kompensat,
 • kontrolka spraw zawieszonych,
 • kontrolka skarg na przewlekłość postępowania,
 • księga depozytów,
 • kontrolkę listów gończych,
 • kontrolkę Wr do rejestracji wywiadów środowiskowych w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym i wykonawczym,
 • skorowidze alfabetyczno – numeryczne.

W Wydziałach Ksiąg Wieczystych prowadzi się - poza wymienionymi wyżej repertoriami -następujące księgi biurowe i inne urządzenia ewidencyjne:

 • dziennik ksiąg wieczystych Dz. Kw.,
 • dziennik zbioru dokumentów Dz. Zd.,
 • dziennik odpisów Dz. Odp.,
 • dziennik korespondencji ogólnej,
 • kontrolkę wysyłanych akt,
 • kontrolkę postępowania odwoławczego.

W Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej:

 • w sprawach rodzinnych i nieletnich prowadzi się wykazy: Nwk, Opmk, Alkk, Opk i K oraz kontrolkę Wr,
 • w sprawach karnych prowadzi się wykazy: Doz, O i Kkow oraz kontrolki: Wd, Wn, Pp i Zawk.

W sekretariatach wydziałów mogą być prowadzone inne, niewymienione księgi pomocnicze, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do wykonywania zadań wydziału.

Repertoria oraz częściowo wykazy prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego do prowadzenia biurowości sądowej Sędzia 2 oraz biurowości zespołów kuratorskiej służby sądowej Kurator 3.

W Wydziałach Ksiąg Wieczystych w systemie informatycznym: Systemie Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych prowadzone są następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertorium ksiąg wieczystych („Rep. Kw”),
 • repertorium archiwum („Rep. Ar”),
 • dziennik ksiąg wieczystych („Dz. Kw”),
 • dziennik odpisów („Dz. Odp”),
 • dziennik korespondencji ogólnej („Dz. Ko”).

Archiwum zakładowe prowadzone jest indywidualnie dla każdego Wydziału i służy do czasowego przechowywania dokumentacji powstałej w toku działalności Sądu. Archiwum wydziałowe przechowuje dokumentację do czasu przekazania jej do Archiwum Państwowego w przypadku materiałów archiwalnych – kategorii A lub do czasu brakowania i niszczenia w przypadku dokumentacji niearchiwalnej. Zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego regulują następujące przepisy:

 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji
  i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. z 2003 r. poz. 22 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 991 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1506 ze zm.).

Udostępnianie danych zawartych w rejestrach, ewidencjach oraz archiwach odbywa się na wniosek kierowany do odpowiedniego Wydziału, który prowadzi określone urządzenie ewidencyjne bądź wytworzył dokumentację przekazaną do archiwum.

W Sądzie Rejonowym w Wieluniu sprawy rejestrowane są według kolejności wpływu we właściwych urządzeniach ewidencyjnych.

Rejestr zmian dla: Rejestry, ewidencje, archiwa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wieluniu
Wytworzył:
Magdalena Kościarz
Opublikował:
Tomasz Ciupa
Dokument z dnia:
2017-08-25
Publikacja w dniu:
2017-08-25
Opis zmiany:
b/d